අපගේ ප්‍රදර්ශනාගාරය

Wood Ceiling Panel
Wood Ceiling Panel

සිවිලිිිිම් සදහා අවශ්‍ය දැව නොවන එහෙත් දැව පෙනුම(Wood Finish) ගෙනෙන පැනල් වර්ණ රාශියකින් තෝරාගත හැක.

press to zoom
Non Wood Ceiling Panel
Non Wood Ceiling Panel

දැව පෙනුම නොවන එහෙත් සිත් ගන්නා සුළු සිවිලිම් පැනල් වර්ග.සුදු හො කළු හෝ වෙනස් වර්ණ රාශියකින් ....

press to zoom
2by2 Ceiling Panel (අඩුවියදම්)
2by2 Ceiling Panel (අඩුවියදම්)

Commercial Ceiling Panel අඩු වියදමකින් සිවිලිමක් කරගැනීම සදහා අවශ්‍ය අයට PVC සිවිලිම් පැනල්.මෝස්තර රැසකින්

press to zoom
ASA Smart Roofing
ASA Smart Roofing

සම්ප්‍රදායික උළු හැඩය හා එහි වර්ණය සහිතව එන ASA Roofing Sheet හා උපාංග අවශ්‍ය තරම් තොග.

press to zoom
Vinyl Flooring
Vinyl Flooring

ව්‍යාපාර හෝ කාර්ය බහුල ස්ථාන සදහා අවශ්‍ය බිම් පැනල් වර්ණ රාශියකින් තෝරා ගැනීමට....

press to zoom
i Plus Skirting
i Plus Skirting

ඔබගේ නිවස වර්ණවත් කිරීමට අවශ්‍ය Skirting තොග වර්ණ රාශියකින් තෝරාගැනීමට

press to zoom
Ceiling Grid (සිවිලිම් උපාංග)
Ceiling Grid (සිවිලිම් උපාංග)

අඩුවියදම් Ceiling Grid පහසු මිළට අවශ්‍ය තරම්‌ තොග

press to zoom
Ceiling Corners (සිවිලිම් මෝල්ඩින්))
Ceiling Corners (සිවිලිම් මෝල්ඩින්))

සිවිලිම් සැකසීම සදහා අවශ්‍ය සියළුම මෝල්ඩින් වර්ග. පහසු මිළට අවශ්‍ය වර්ණ වලින් ලබාගත හැක

press to zoom